PŘES 100 000 PRODUKTŮ

BEZPEČNÉ NÁKUPY

ATRAKTIVNÍ CENY

PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Nav switch
Menu

Sdělení před uzavřením smlouvy pro Zákazníky Spotřebitele (ve smyslu čl. 1820 a násl. Občanského zákoníku)

Společnost zákazníkovi spotřebiteli sděluje, že:

a. Hlavní vlastnosti a povaha zboží jsou popsány na webových stránkách absulo.cz.

b. Totožnost společnosti je Łazienkaplus.pl S.A., KRS 0000400575.

c. Sídlo společnosti je ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Polsko.

Kontaktní informace společnosti jsou: telefon: +420 296 330 551, email: [email protected], [email protected].

d. Adresa pro účely reklamací je: Paxy – Absulo.cz, ul. Vratimovska 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice.

e. Smlouvy nejsou uzavírány na dobu neurčitou a ani nedochází k opakovanému plnění.

f. Cena není přizpůsobována zákazníkovi na základě automatizovaného rozhodování.

g. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka, společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

h. Způsob platby, způsob a čas dodání a pravidla vyřizování stížností:

 • Způsob platby je prostřednictvím bankovního převodu účet společnosti, platba online kartou nebo prostřednictvím portálu PayU. 
 • Doručení je možné prostřednictvím kurýrní služby nebo prostřednictvím služby „Zásilkovna“ provozované společností Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9. 
 • Zboží je zákazníkovi dodáno bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy, konkrétní čas dodání se odvíjí od dostupnosti zboží a kapacit dopravce. 
 • Stížnost lze podat například vyplněním elektronického formuláře stížnosti, který naleznete na internetových stránkách obchodu pod odkazem: absulo.cz/rma/guest/login  v elektronické podobě na adrese: [email protected], písemně na adresu Łazienkaplus, ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki, Polsko.

i. Zákazník spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na kontaktní adresu společnosti, na e-mailovou adresu společnosti, sdělit osobně v kontaktním místě společnosti, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách společnosti;

j. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží společnosti, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, také náklady na odeslání zboží zákazníkovi, jestliže toto zboží nemohlo být pro svou povahu odesláno zákazníkovi obvyklou poštovní cestou;

k. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které společnost poskytla s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, společnost zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

l. Společnost požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění zákazníkem od společnosti, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

m. Společnost neuzavírá Smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

n. Společnost neuzavírá licenční smlouvy;

o. Ceny zboží a služeb jsou společností uváděny na Stránkách včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;

p. Zákazník spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na kontaktní adresu společnosti, na e-mailovou adresu společnosti, sdělit osobně v kontaktním místě společnosti, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na Stránkách;

q. Zákazník spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

r. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu společnosti, přičemž registrovaní uživatelé společnosti mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

s. v případě předobjednávky zboží zákazníkem je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude společnost zákazníka informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží společností. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude společností vrácen nebo zákazníkem doplacen před dodáním zboží, pokud se zákazník nerozhodne předobjednávku zrušit. 

t. Společnost si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž společnost vycházela v okamžiku předobjednání zboží zákazníkem do té míry, že po společnosti nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má společnost právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat zákazníka.

u. Kontaktní e-mailovou adresou společnosti je [email protected]